Tiếc thương vô vàn Thánh tăng KyabJe TrulShik RinPoChe

10:03 | 02/09/2015
Phật Đạo Online: Một ngày đầu tháng 9 năm 2011, trời thu vẫn trong xanh nhưng tầng mây trắng như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, lòng người lắng sâu để cùng lắng nghe một tin buồn hơn nước mắt từ Văn phòng Trung ương Tây Tạng về: “Thánh tăng KyabJe TrulShik RinPoChe, một trong những Đạo Sư của Đức Dalai Lama 14, và là trưởng dòng tối cao của dòng NyingMa đã viên tịch vào thứ 6 tuần vừa rồi (02/09/11) thọ 88 tuổi”. Thánh tăng KyabJe TrulShik RinPoChe đã viên tịch ngày 02.09.2011, vào lúc 08h30 sáng tại tu viện mới của Ngài ở SiTaPaiLa, KathManDu, Nepal. Ngài đã an trụ trong ánh sáng tịnh quang 3 ngày.  
 
Từ ngày 6/9/2011, các đệ tử và những người tín tâm có thể tới để đảnh lễ và nhận sự ban phước từ Thánh Thân của Ngài.
 

 
Từ ngày KyabJe TrulShik RinPoChe thị hiện viên tịch, nhập Niết Bàn cho tới 49 ngày sau đó, các vị RinPoChe sẽ liên tục chủ trì các buổi lễ cầu nguyện và cúng dường tới KyabJe TrulShik RinPoChe. Các thực hành chính yếu được thực hiện hàng ngày là Pháp tịnh hóa Kim Cương Tát Đỏa MinLing DorSem, Pháp Đạo Sư Du già ( Guru Yoga) để hợp nhất với tâm Đạo Sư và pháp Hồng Quan Âm theo truyền thống MinDrolLing, một thực hành chính yếu về Đức Đại Bi Quán Thế Âm của KyabJe TrulShik RinPoChe lúc còn tại thế. Sau đó là TroMa NakMo và SangWa YeShe!
 
Trong số các RinPoChe tham dự buổi lễ, có KhyenTse YangSi RinPoChe, RabJam RinPoChe, Tulku PeMa WanGyal RinPoChe, JigMe KhyenTse RinPoChe, RangDrol RinPoChe, ZanZang Tulku và  DudJom YangSi RinPoChe.
  
Đây là thời khắc quan trọng cho những học trò của KyabJe TrulShik RinPoChe. Việc quan trọng trong những ngày này và những tuần này là liên tục nghĩ tưởng, cầu nguyện để  được hợp nhất với tâm Ngài.
 
Sẽ là việc vô cùng tốt lành nếu những ngày này chúng ta tiếp tục những thực hành của chúng ta, đặc biệt pháp Guru Yoga, giúp hợp nhất với tâm của Đạo Sư. Hoặc giả chúng ta làm lễ cúng Tshog, đốt đèn/nến, dâng nước, cúng dường hương, hoa tới Ngài, đọc những bài kệ tán thán, cầu nguyện Ngài sớm tái sinh. Đây là những thiện hạnh không thể nghĩ tưởng do sự Từ Bi ban phước của KyabJe TrulShik RinPoChe.
 

 
Tại Tu viện SheChen của RabJam RinPoChe, toàn thể chư Tăng  sẽ thực hành tịnh hóa Kim Cương Tát Đỏa trong một tuần (từ 2-9/9/2011), sau đó sẽ thực hành miên mật Pháp này cho tới khi kết thúc 49 ngày lễ cầu nguyện tới KyabJe TrulShik RinPoChe!
 
Ngài RabJam RinPoChe – Trưởng dòng SheChen, một trong sáu dòng chính của truyền thống NyingMa, dòng của KyabJe DilGo KhyenTse RinPoChe – nhắn nhủ  những đệ tử của KyabJe TrulShik RinPoChe và những hành giả của tất cả các dòng truyền thừa, rằng: Hãy thực hành pháp Kim Cang Tát Đỏa để tịnh hóa các Mật Nguyện, sau đó thực hành pháp Đạo Sư Du già (Guru Yoga) để nhận được sự ban phước từ Tâm Trí Huệ của KyabJe TrulShik RinPoChe.
 
Thư của đệ tử Narraboth một đệ tử của Kyabje Rinpoche ở Mỹ khi biết tin Ngài viên tịch viết:
 
“… Lúc ấy, RinPoChe an tọa trên ngai, Ngài quấn quanh mình bộ y Tỳ  kheo. Chiêm ngưỡng Ngài, tôi chợt hiểu những lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni Phật đã từng hứa khả: Các con đừng buồn, trong tương lai, ta sẽ hiện thân trong hình tướng các vị Thầy tâm linh. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi và ban phước mạnh mẽ từ Ngài dẫu rằng giữa chúng tôi có muôn trùng khoảng cách ngôn ngữ và địa lý. Sự ban phước của Ngài vượt ra ngoài không gian và thời gian.
 
Tôi phải thú nhận rằng mình đã quá ngu si và lười biếng, tôi cứ tự nhủ rằng chắc Ngài phải còn trụ thế lâu nữa, chắc khoảng 120 tuổi, tôi cứ chây lười chẳng chịu thực hành chi nhiều. Thế mà...
Là một hành giả dòng NyingMa, tôi xem Ngài như là Bồ Tát ShaTaRakShiTa, như là Đấng Toàn Trí LongChenPa.
 
Là một Phật tử, tôi cầu nguyện tới Ngài như là chính hiện thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni Phật. Đức Từ Phụ từng tuyên thuyết rằng: " Đối với những người có tín tâm , có lòng kính ngưỡng, Ta luôn hiện diện trước họ!"
 
Gìn giữ điều này trong tâm, con chấp tay khẩn nài tới Ngài, Đấng Bổn Sư  Vô Cùng Từ Ái của con, xin hãy thương tưởng tới con! Chăm sóc con, trong đời này cũng như mọi đời sau! Namo Gurube!”.
 

  
Cầu nguyện Kyabje Trulshik Rinpoche sớm tái sinh:
 
OM SWASTI! SÉCHÉ GYEL-WA RIK-DZIN GYA-TSO YI
CHIN-LAP TEN-JUNG LUWA MÉ-PE THÜY
DRO-DÜL TRÜL-SHIK DO-NGAK TEN-DZIN KHYI
TRÜL-PE DÖE-KHAR NYUR-THU CHAR DZÉ SÖL!
 
Om SwaTi!
Nương uy lực gia trì bất tận của Lý Duyên Sinh
cùng hải hội Trì Minh, Chư Phật cùng Bồ Tát
Đấng Điều Phục Chúng Sinh, TrulShik DoNgak TenZin
Nguyện xin hóa thân kỳ diệu của Ngài tấn tốc khởi hiện!
 
 
(Lời khẩn  nguyện này đã được gia trì bởi Kim Khẩu  của Đấng Điều Phục- Kim Cương Trì JigDral YeShe DorJe tối tôn quý (KyabJe DudJom RinPoChe).
 
OM SWATI! NGA-GYUR KATER DÜD-TSI GYA-TSO CHER
TRÜL-MÉ THÖE SAM GOM-PE YÖN-TEN TER
CHÖE-KYI LO-TRÖE POP PE THU THOP PE
CHOK KHI TRÜL-KU'I ĐA SHEL NYUR CHAR SÖL
 
Đức Bổn Sư tôn quý!
Ngài là Ngọc Vương Như Ý
Bậc chứng ngộ viên mãn Văn-Tư-Tu
Đại dương cam lồ của cả hai dòng truyền Ninh-mã vinh quang
                                                                       (Karma & Terma)
 
Đạo Sư trân quý, bậc dung thông Biển Trí Huệ Pháp
Nguyện hóa thân viên mãn tựa trăng tròn của Ngài, sớm từ bi diệu hiện!
Lời khẩn  nguyện này đã được gia trì bởi Kim Khẩu của Bậc chủ tể- Kim Cương Trì, DilGo KhyenTse RinPoChe!
 
Bài cầu nguyện hàng ngày tới  KyabJe TrulShik RinPoChe:
(Trích từ Guru Yoga của KyabJe TrulShik RinPoChe)
 
KHYEN NYI YE-SHE NGA-WANG JAM-PAL JANG
THU TOB SANG DZIN DO-JE CH'ÖE-KYI DAK
TSHE CH'EN LO -TRÖE PHAK CH'OG MIG MI DZUM
JE TSUN LA ME SHAB LA SOL WA DEB!
OM AH GURU VAGINDRA, DHARMA MATI SIDDHI HUNG HUNG      
           
Ôi! Bậc Thầy vinh quang quý báu!
Bậc thành tựu hai loại trí tuệ,
Ngôn ngữ tự tại như Đức Văn Thù,
Chủ tể chấp trì Mật Pháp Kim Cang tối thượng,
Mắt Đại bi Trí tuệ không bao giờ lìa xa  chúng sinh,
Trước Đấng Chí tôn Thượng sư, con cầu thỉnh đến Ngài!
 
NAM-PAR NANG-DZE NGAK LA WANG GYUR KHAR
THAM-PE CHOE-KYI DZOD DZIN KUN GA-WO
GYU-TRUL LO-TRÖE MI-XE TER-DZÖD JE
PAL-DEN LA-ME SHAP LA SOL WA DEP!
 
Đại Nhật Như Lai, uy quyền tự tại ngữ (Ngawang),
Tôn giả A-nan trì tàng Vi Diệu Pháp (Chokyi),
Huyễn hoá Trí Biện (Lodro) đại kho tàng bất tận,
Dưới chân uy đức Thượng Sư cung kính thỉnh!Bản dịch của Sư Chú Giới Hiền