Cuộc đời của Thánh tăng Kyabje Trulshik Rinpoche – Bài 5: Bậc thầy Vinh quang Quý báu

10:03 | 02/09/2015
Phật Đạo Online: Thấu hiểu rằng những hoạt động thế gian đều vô nghĩa, với lòng Đại Bi, Ngài nỗ lực chỉ vì lợi lạc của chúng sinh. Không đắm nhiễm sinh tử hay Niết-bàn, Ngài hoằng hóa theo con đường Đại Thừa, bậc Thầy Vô Song, con đảnh lễ dưới chân Ngài!

 
Đại đệ tử của Ngài
 • H.H. The 14th Dalai Lama
 • DilGo KhyenTse YangSi RinPoChe
 • DudJom YangSi RinPoChe
 • H.H. SaKya TriZin
 • H.H. NgaWang DrukPa XII
 • ChöKyi NyiMa RinPoChe
 • ChokLing RinPoChe
 • Lama ZoPa RinPoChe
 • JigMe KhyenTse RinPoChe
 • Tulku PeMa WanGyal RinPoChe
 • Sogyal Rinpoche
 • MinLing Khenchen RinPoChe
 • DzongSar KhyenTse RinPoChe
 • Ling RinPoChe
 • Dhug Ghe RinPoChe

Lời của Đức Datlai Latma XIV về Thánh Kyabje Trulshik Rinpoche:

Trước tôn nhan Đấng tô điểm vẻ đẹp cho Giáo lý Cựu Dịch, Đấng Tam Nguyện Kim Cương Trì DzaRong TrulShik ShaTrul – NgaWang ChoKyi LoDro RinPoChe, người đã thưởng thức không biết nhàm chán dòng cam lồ từ đại dương Kinh điển và Mật điển của các bậc Thánh Nhân trì giữ giáo lý Cựu Dịch như DzaTrul NgaWang TenDzin NorBu, MinLing Chung RinPoChe, DudJom RinPoChe, và từ truyền thống GeLug như CheTsang LhunDrup TsonDru RinPoChe là cựu GanDen Tri, và vị Giáo Sư tôn quý của tôi bậc ân đức vô song Ling TriChen DorJe Chang, DreGé GeDun TraShi v.v... từ rất nhiều vị Thánh Nhân Bất Bộ Phái chân chính khác, và đã làm tràn đầy chiếc bình báu của tâm thức. Và hơn hết được bổ nhiệm kế thừa các Đại Kim Cương Trì DilGo KhyenTse RinPoChe, GyurMe TekChok TenPé GyalTsen.

 
Khi tuổi thọ Ngài đã tiến gần đến bảy mươi tám và cháu trai của Ngài là một đệ tử thân cận tỳ kheo NgaWang ChoPhel GyaTso đã khuyến thỉnh “Cần viết một lời trì tụng để sử dụng trong dịp thỉnh cầu trường thọ trụ thế”, như một đệ tử nhiệt thành khác thực hiện lời khuyến thỉnh tương tự, ngoài ra bản thân tôi cũng được khơi gợi cảm hứng bởi tín tâm và hoan hỷ khi nhớ tưởng đến những ân đức [mà Ngài] đã ban cho tôi biết bao nhiêu sự trao truyền về ngôn giáo, giảng dạy và quán đảnh sâu sắc.
 
Một đệ tử khiêm cung của Đức Phật ShaKya, Tỳ kheo TenDzin GyaTso (Đạt Lai Lạt Ma thứ 14) đã viết lời nguyện này vào chu kỳ Thắng Sinh thứ mười bảy, ngày mùng một tháng giêng năm Kim Tỵ (tức ngày 24 tháng 02 năm 2001). Nguyện cho ý nghĩa nguyện cầu được thành tựu như ý!
 
                                                                                            Sư Giới Hiền dịch
 

 
BÀI CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC DALAI LAMA XIV
THUB TEN CHI THANG NGA GYUR SAB SANG SOL LONG CHEN GONG CHÜE DÖE NGA DUL DZIN JÉ GYUR MÉ NGA-WANG CHÖE KYI LO- DRÖE SHYAP KU TSÉ TEN CHING DZÉ TRIN LHUN DRUP SHOK!
 
Bậc Thầy vinh quang quý báu
Chúa tể kho tàng tinh tuý Giác Ngộ của Đại Phương Quảng Trí
Bậc lão thông Tam Tạng và tinh yếu thậm thâm của Mật điển dòng Ninh-mã
GyurMé NgaWang ChöKyi LoDrö RinPoChe, bậc trì giữ dòng Giới Luật,
Con nguyện xin Ngài thường trụ tại thế gian
Nguyện mọi Pháp sự của Ngài đều thành tựu viên mãn tự nhiên!