Lễ tán Đức Vô Lượng Quang A Di Đà Phật

04:21 | 29/12/2020

Phật Đạo Onlie: Hôm nay 15. 11 lịch Tạng là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Tu trì vào ngày này sẽ tịnh hóa kiếp nạn. Tăng trưởng công Đức 100 ngàn lần

 

Bài Nghi quỹ ngắn tu trì hàng ngày Lễ tán Đức Vô Lượng Quang A Di Đà Phật :

 

 

 

- Pháp luân thường chuyển nơi Cực Lạc Tịnh thổ

Mắt từ thường xuyên quan sát các chúng sanh

Thệ nguyện rộng sâu độ khắp chúng hữu tình

Thế Tôn Vô Lượng Quang Phật, con đảnh lễ!

Om Ami Dewa Hri.