BÀI CẦU NGUYỆN GIAO THỪA ĐÓN NĂM MỚI VÀ XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM

23:16 | 19/01/2020

Phật Đạo Online: (Bài cúng của dòng Cựu Mật Nyingma \mindroling)

Nam mô!

Chư Phật, Thánh Pháp, Hiền Thánh Tăng
Đạo Sư, Bổn Tôn, Không Hành Mẫu
Hộ Pháp, Tài Thần, Chúa Kho Tàng
Từ trong trí nhất thể bổn lai
Hiển hiện giác tánh không chướng ngại
Hạnh nguyện từ bi thật rộng sâu
Hộ trì che chở các chúng sanh
Bằng năng lực quyền uy bi trí,

Con cùng hết thảy các chúng sanh
Tận trong đáy tim xin quy y
Đảnh lễ, dâng cúng: thân, tài, vật
Thương xót chúng con thường gia hộ
Cuộc sống an lành , Phước Đức sanh
Ít phiền, không bệnh, tuổi thọ tăng
Tất cả nguyện ước và mong cầu
Y Pháp thành tựu rất viên mãn ( 3 lần - lễ 3 lễ) 
NAM MÔ BÚT ĐÀ DA
NAM MÔ ĐẠT MA DA
NAM MÔ SĂNG GHÀ DA
NAM MÔ GU RU PHÊ
NAM MÔ ĐỀ QUA DA
NAM MÔ ĐRA KI NI DÊ
NAM MÔ MĂN GIU SRI KU MA RA PHÙ TA DA ÔM WA GHI SOA RI MŨM HRI HUNG SÔ HA
ÔM PÊ MA CHIN TA MA NI GIOA LA HUNG PHẾT
ÔM A MA LÊ BI MA LÊ NIA MA LÊ SÔ HA ( 21 biến)
Đọc chân ngôn tiêu trừ sao xấu, hạn xấu, phương hướng xấu khi xuất hành:
TÊ DA THA ÔM A KA NI NI KA NI A PHI LA MEN ĐA LA MA DÊ SÔ HA( đọc 108 lần)

 


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật Đạo

(Rồi khởi sự xuất hành)