Bài cầu nguyện Bổn tôn Quán Thế Âm và trì tụng thần chú Lục tự

15:03 | 01/01/2021

Phật Đạo Online: Hôm nay 18. 11 theo lịch Tây Tạng là ngày vía Đức Quán Âm
Theo lịch tây, hôm nay là 1. 1. 2021 là ngày đầu của năm mới Tân Sửu
Cầu nguyện đến Đức Phật Quan Âm sẽ tịnh hóa bất thiện nghiệp 90 kiếp

Đây là bài cầu nguyện Bổn tôn Quán Thế Âm và trì tụng thần chú Lục tự

 

1. Quy y:

Quy y Bổn Tôn Quan Thế Âm

Phát tâm lợi mẹ cha sáu cõi

Nguyện tu tập từ bi hỷ xả

Chí thành cầu khẩn Đấng Đại Bi

Om Mani Padme Hung.

 

2. Tán thán:

Sắc thân trắng ngần không tỳ vết

Đấng Di Đà ngự trên đỉnh đầu

Mắt từ theo dõi từng chúng sanh

Cung kính tán thán Bậc Bi Mẫn!

Om Mani Padme Hung.

 

 

3. Cầu nguyện:

Con cầu nguyện đến Đạo Sư Quan Thế Âm

Con cầu nguyện đến Bổn Tôn Quan Thế Âm

Con cầu nguyện đến Bậc Thánh Quan Thế Âm

Con cầu nguyện Đấng Hộ Trì Quan Thế Âm

Con cầu nguyện Đấng Từ Mẫn Quan Thế Âm

Om Mani Padme Hung.

 

- Cầu nguyện cho chúng sinh ở cõi Trời:

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy

Dưới ảnh hưởng của ngã mạn và kiêu căng

Một ít chúng sinh sanh vào các cõi Trời

Xin họ phát khởi tâm Bồ-đề vô thượng

Om Mani Padme Hung.

 

- Cầu nguyện cho chúng sinh cõi Asura:

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy

Dưới ảnh hưởng của ghen ghét và ganh tỵ

Một số chúng sinh sanh trong cõi Tu La

Xin họ phát khởi lòng bi mẫn vô biên

Om Mani Padme Hung.

 

- Cầu nguyện cho chúng sinh cõi Người:

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy

Dưới ảnh hưởng của luyến ái và tham dục

Có nhiều chúng sinh được tái sanh làm người

          Nguyện họ thoát cảnh nghèo, bệnh và chinh chiến

Om Mani Padme Hung.

 

- Cầu nguyện cho chúng sinh cõi Súc sanh:

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy

Dưới ảnh hưởng của ngu si và tà kiến

Rất nhiều chúng sinh đọa vào cõi súc sanh

Nguyện họ thoát cảnh bị ăn, giết, hành hạ...

Om Mani Padme Hung.

 

- Cầu cho chúng sanh cõi Quỷ đói:

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy

Dưới ảnh hưởng của bỏn xẻn và keo kiệt

Vô số chúng sinh rơi vào cõi Quỷ đói

Nguyện họ được sanh về cõi Pô-ta-la

Om Mani Padme Hung.

 

- Cầu nguyện cho chúng sinh cõi Địa ngục:

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy

Dưới ảnh hưởng của Mười ác và sân hận

Vô lượng chúng sinh chìm trong cõi địa ngục

Nguyện họ sanh về Cực Lạc Thanh Tịnh Bang

Om Mani Padme Hung (Càng nhiều càng tốt)

 

4 - Hồi hướng :

Con nay đã tu trì Pháp này

Tất cả Công Đức trong ba đời

Nguyện diệt khổ mẹ cha Sáu cõi

Chí thành cầu khẩn Đấng Đại Bi

Om Mani Padme Hung.

 

Đời này nguyện đạt đến Chánh Giác

Xả thân quy hướng cõi Cực Lạc

Cầu mong nhanh chứng quả Bồ-đề

Chí thành cầu khẩn Đấng Đại Bi

Om Mani Padme Hung.

Bản chất của quy y Tam Bảo

Chính là nương tựa Quán Thế Âm

Tất cả các thời đều an lành

Chí thành cầu khẩn Đấng Đại Bi

Om Mani Padme Hung.