Trì tụng Đức Kim Cương Tát Đỏa

14:26 | 28/12/2020

 

 Phật Đạo Online: Bài trì tụng sám hối

-  Trên đầu con hiện hoa sen và nguyệt luân

Chữ Hung biến thành Đức Kim Cương Tát Đỏa

Ngài có một đầu, hai tay, thân ánh trăng

Hai tay cầm chày, chuông và ôm Phật Mẫu

Hai Ngài đeo nhiều loại trang sức quý báu

Nơi tim, chày Kim cương đứng trên mặt trăng

 Chữ Hung giữa chày cùng trăm chữ vây quanh

Dòng chú chuyển động tuôn cam lồ Bồ đề

Xóa tan tất cả tội lỗi gây đọa lạc

Biến thân tâm con trở thành vô cấu nhiễm.

 

Om Vajra Sato Samaya Manu Palaya

Vajra Sato Tenopa Tishta Dridho Mé Bha Wa 

Suto Shyo Mé Bhawa Anu Rak To Mé Bha Wa

Su Po Shyo Mé  bha Wa

Sarva Siddhi Méprayata  Sarva Karma

Sutsa Métsi Tam Shi Yam Kuru Hung. Ha Ha Ha Ha Ho, Bha Ga Van  Sar Wa Ta Tha Ga Ta

Vajra Ma Mé Mun Tsa Vajra Bha Wa

Ma Ha Sa Maya Sa To Ah (Ít nhất 21 lần)

 

Om Vajra Sattwa Ah (Tâm Chú 108 trở lên)

 

 

Hỡi Đấng Hổ Chủ, bởi con thiếu trí tuệ và ngu si

Những thệ nguyện con gây sứt mẻ hoặc hủy hoại

Ngài là Bậc thầy bảo hộ, chỗ dựa nương duy nhất

Ngài là Đấng chủ tể trì giữ chày Kim Cương

Ngài là Đấng có lòng từ bi vô cùng lớn lao

Ngài là nguồn cội cho tất cả chúng sanh quy y

Con xin sám hối tất cả tội phạm giới trọng và khinh của thân – khẩu – ý.

Xin hãy giúp con tẩy sạch tất cả tỳ vết nhiễm ô và những tội lỗi nghiệp chướng gây đọa lạc