Lễ vía Phật Quán Âm tại chùa Đại Bi Tâm – Thụy Điển

13:35 | 31/10/2017

Thích Phật Đạo

Nam mô Đại từ Đại bi Đức Phật Quán Thế Âm

 

Thưa các quý Phật tử và các gia đình Phật tử. Đức Quán Thế Âm là vị Phật đặc trưng cho tinh thần Phật giáo Đại thừa, Ngài hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ cho chúng sanh và giác ngộ chúng sanh. Để tỏ lòng ngưỡng mộ và tu học theo Ngài, chùa Đại Bi Tâm tổ chức lễ vía Đức Phật Quán Âm nhập Niết bàn.

 

 

Buổi lễ diễn ra vào thứ bẩy – ngày 04/10/2017.

Công đức tụng niệm Phật Quán Âm, Phật tử sẽ phát triển trí tuệ, phát triển tâm từ bi, tích tụ công đức, gia tăng thần lực luôn nguyện cứu độ chúng sanh để đạt được diệu giác Như Ngài.

Kính mời các quý Phật tử và các gia đình Phật tử xếp sắp thời gian vân tập về chùa Đại Bi Tâm cùng hướng lên Phật đài tụng niệm để cảm niệm ân đức của Ngài.

 

Om Mani Pad Mehum

Thượng tọa Thích Phật Đạo