Chùa Đại Bi Tâm I Thông báo ngày tu Tam Thời Hộ Niệm

22:32 | 16/07/2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Thông Báo

 

Thưa các quý Phật tử.

Theo truyền thống của chùa Đại Bi Tâm, mỗi năm tổ chức Tam hộ niệm. Tam Thời Hộ Niệm” là pháp tu vô cùng quan trọng. Các Chư – Tăng – Ni và Phật tử nhất tâm chú niệm, tạo sức mạnh oai đức gia trì của chư Phật,  thỉnh chư vong linh, cô hồn, những chúng sanh khổ nạn đến dự thắng hội, nghe pháp, tụng kinh, trì danh, sám hối, phát nguyện, thọ trì tam qui, hồi hướng, đem Phật pháp thù thắng cúng dường chúng sanh, làm cho họ tâm khai ý giải, lìa khổ được vui, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc.

 

 


-  Chùa Đại Bi Tâm I, tổ chức ngày tu Tam Thời Hộ Niệm:

Thời gian: Từ 10 sáng giờ đến18 giờ - Thứ bảy ngày 22/7/2017.
Chùa Đại Bi Tâm I mời toàn thể quý Phật tử đến dự.
 

-  Chùa Đại Bi Tâm II Gnosjo, tổ chức ngày tu Tam Thời Hộ Niệm:

Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 18 giờ, thứ bảy ngày 29/7/2017

 

Phật dạy: Thế giới có thể an bình là nhờ sự trợ duyên của các Phật tử sẽ được các  Long thiên hộ Pháp hộ trì.


Om Mani Padme Hum

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.Tát Đại Chứng Minh.

 

Kính mời các quý Phật tử tham dự

 

Thượng tọa Thích Phật Đạo