Hoằng Pháp

Có cực lạc, địa ngục hay không?

14:24 | 24/08/2019

Thích Tánh Tuệ Phật Đạo Online Có lần Bà La Môn hỏi Đức Phật Thưa Ngài Biết có kiếp sau hay không mà Ngài khuyên răn chúng tôi làm thiện Đức Phật trả lời Nếu không ...

Lịch giảng Pháp của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche tại Việt Nam

17:02 | 12/10/2018

Phật Đạo Online Ngài Hungkar Dorje Rinpoche là hóa thân của vị Rinpoche tiền kiếp là Khyentse Yeshe Dojrje thuộc phái Nyingma Từ hơn 10 năm qua Ngài Hungkar Rinpoche đã nhiều lần sang thăm Việt Nam đã có những buổi Pháp thoại về Phật Pháp ...

Đạo Phật không quay lưng với trần thế

23:40 | 26/10/2017

Thích Trí Không Phật Đạo Online Đạo Phật luôn luôn thúc đẩy con người trau giồi kho tàng tăng cường diện tích trí huệ đốn ngã từng khu già ngu dốt vô minh nhứt là người hành Bồ tát đạo ...

Bài giảng: Sống đạo

10:56 | 01/10/2016

TT Thích Phật Đạo Đại đức Giác Nhường và nhóm Phật tử chấp bút Phật Đạo Online Ở đời vui đạo thảy tùy duyên Đói đến thì ăn mệt nghỉ liền Kho báu nhà ...

Bài giảng: Phương tiện cứu cánh

10:02 | 01/10/2016

TT Thích Phật Đạo Đại đức Giác Nhường và nhóm Phật tử chấp bút Phật Đạo Online Phương tiện có nghĩa là mình mượn hình thức mượn ngồi mượn lời nói mượn hành động mượn lễ Phật ...

Bài giảng: Nghệ thuật tu tiến

01:59 | 01/10/2016

TT Thích Phật Đạo Đại đức Giác Nhường và nhóm Phật tử chấp bút Phật Đạo Online Con người chúng ta gồm có hai phương diện đó là thân và tâm Nhưng thật ra thì một tức là hai hai ...

Bài giảng: Thiền là nguồn của tâm

23:56 | 30/09/2016

TT Thích Phật Đạo Đại đức Giác Nhường và nhóm Phật tử chấp bút Phật Đạo Online Trong tam tạng giáo điển Đức Phật dạy các phương pháp các phương tiện tu hành hoặc thiền hoặc giáo ...

Bài giảng: Chân vọng của tâm ?

22:56 | 30/09/2016

TT Thích Phật Đạo Đại đức Giác Nhường và nhóm Phật tử chấp bút Phật Đạo Online Thế nào gọi là vọng thế nào gọi là chơn Đầu tiên chúng ta biết mỗi tâm khởi lên nó không phải ...

Bài giảng: Chân lý Tụng kinh

19:52 | 30/09/2016

TT Thích Phật Đạo Đại đức Giác Nhường và nhóm Phật tử chấp bút Phật Đạo Online Tụng là nhắc đi nhắc lại chữ nghĩa chân lý không bao giờ quên ...